Hungarian English

A SPRINT CONSULTING KFT. ÁLTAL ALKALMAZOTT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

I.

PREAMBULUM

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) célja, hogy teljeskörűen szabályozza a Sprint Consulting Agilis Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 01-09-981936, székhely: 1082 Budapest, Corvin sétány 2. A) (a továbbiakban: Szolgáltató) és a Szolgáltató közvetett vagy közvetlen érdekeltségébe tartozó vállalkozások, illetve a Szolgáltatóval az Agile Get-Together 2022 konferenciára vonatkozó szolgáltatásnyújtás körében együttműködő társaságok, valamint a Szolgáltató által a konferencia keretében nyújtott szolgáltatásokat igénybe vevő természetes és jogi személy megrendelők (a továbbiakban: Megrendelő) között létrejött szerződéses jogviszony valamennyi általános elemét.

Megrendelő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a https://agilegettogether.hu weboldalon keresztül, elektronikus regisztrációjának elküldésével, vagy a Felek között létrejövő egyedi írásbeli megállapodás aláírásával és az ÁSZF elfogadásával közte és a Szolgáltató között a jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételek szerinti megbízási jogviszony jön létre.

Konferencia részvétel esetében a Megrendelő az https://agilegettogether.hu weboldalon keresztül leadott regisztrációjával egyidejűleg fogadja el a jelen ÁSZF rendelkezéseit, melyeket a Megrendelő magára nézve kötelezőnek ismer el.

Amennyiben a Megrendelő és a Szolgáltató között egyedi írásbeli megállapodás jött létre, úgy a Megrendelő ezen megállapodás aláírásával fogadja el az ÁSZF rendelkezéseit. Ha a Felek az egyedi írásbeli megállapodásban kifejezetten eltérnek a jelen ÁSZF bizonyos rendelkezéseitől, úgy a Felek között létrejött megbízási jogviszonyra az ÁSZF rendelkezései csak annyiban érvényesek, amennyiben azoktól a Felek közös megegyezéssel nem tértek el.

II.

FOGALOM-MEGHATÁROZÁSOK

Szolgáltató: jelen ÁSZF vonatkozásában szolgáltatónak minősül a Sprint Consulting Agilis Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 01-09-981936, székhely: 1082 Budapest, Corvin sétány 2. A, adószám: 14567975-2-42).

Megrendelő: jelen ÁSZF vonatkozásában megrendelő az a természetes, illetve jogi személy vagy jogi személyiség nélküli egyéb szervezet vagy egyéb gazdálkodó szervezet, aki / amely a Szolgáltatást igénybe veszi résztvevőként és/vagy szponzorként.

Szolgáltatás: konferenciaszervezés, melyet a Szolgáltató jelen ÁSZF alapján az egyes Megrendelők számára nyújt az ÁSZF-ben, illetve az egyedi megállapodásban meghatározott feltételek szerint.

Online Szolgáltatás: konferenciaszervezés szolgáltatás, melyet a Szolgáltató jelen ÁSZF alapján az egyes Megrendelők számára nyújt oly módon, hogy a szolgáltatást igénybe vevő Megrendelő, illetve a Megrendelő szervezetéhez tartozó résztvevők, valamint a Szolgáltató által delegált előadók, fizikailag nincsenek jelen, a szolgáltatásnyújtásra digitális telekommunikációs, illetve audiovizuális eszközök használatával kerül sor.

Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

https://agilegettogether.hu: a Szolgáltató által működtetett weboldal, amelyen keresztül a Megrendelő elektronikus úton tudja leadni regisztrációját a Szolgáltató által nyújtott konferencia szolgáltatás igénybevételére.

Konferencia: olyan konferencia, amely megtartásához szükséges felszereléseket, infrastruktúrát a Szolgáltató biztosítja, és amelyen egyidejűleg több, egymástól független természetes személy és / vagy jogi személy – az általa meghatározott természetes személy résztvevők útján – is részt vehet.

Egyedi írásbeli megállapodás: a Szolgáltató és a Megrendelő között létrejött szerződés, amelyben a Felek közös megegyezéssel jogosultak eltérni a jelen ÁSZF egyes rendelkezéseitől, vagy azt kiegészíteni, vagy akként megállapodni, hogy a szerződésre nem irányadók a jelen ÁSZF-ben rögzített előírások.

Résztvevő: az a természetes személy, aki a szolgáltatásnyújtás körében megrendezésre kerülő konferencián személyesen részt vesz, megjelenik.

III.

ÁSZF HATÁLYA

ÁSZF SZEMÉLYI HATÁLYA

Jelen ÁSZF kiterjed a Szolgáltató vagy a Szolgáltató kapcsolt vállalkozásai, illetve a Szolgáltatóval a szolgáltatásnyújtás körében együttműködő társaságokra – tekintet nélkül e kapcsolt vállalkozások, illetve együttműködő társaságok székhelyére – és a Megrendelő között a szolgáltatásra történő regisztrációval illetve az egyedi megállapodás aláírásával létrejövő jogviszonyra.

ÁSZF IDŐBELI HATÁLYA

Jelen ÁSZF annak a Szolgáltató általi kihirdetésével lép hatályba, és annak a Szolgáltató általi visszavonásáig vagy módosításáig hatályban marad.

A Szolgáltató és a Megrendelő között, a jelen szerződéssel összefüggésben felmerülő vitás kérdések elbírálására a Megrendelő által a regisztrációval, illetve a szolgáltatás megrendelésével egyidejűleg elfogadott ÁSZF rendelkezései irányadók.

ÁSZF TERÜLETI HATÁLYA

Jelen ÁSZF hatálya kiterjed valamennyi, a Szolgáltató által a Szolgáltató székhelye szerinti országban, vagy a székhelyéről valamely uniós vagy harmadik országba nyújtott szolgáltatásra.

ÁSZF TÁRGYI HATÁLYA

Jelen ÁSZF teljeskörűen szabályozza a Szolgáltató és a Megrendelő között létrejövő konferencia szolgáltatás nyújtására irányuló megbízási jogviszonyt.

IV.

ÁSZF ELÉRHETŐSÉGE, MÓDOSÍTÁSA, JOGHATÓSÁG ÉS ILLETÉKESSÉG

Szolgáltató biztosítja, hogy a Megrendelő az ÁSZF elfogadását megelőzően annak tartalmát megismerhesse, értelmezhesse.

Szolgáltató az ÁSZF mindenkor hatályos szövegét a https://agilegettogether.hu weboldalon közzéteszi.

Szolgáltató fenntartja a jogot magának arra, hogy a jelen ÁSZF rendelkezéseit bármikor egyoldalúan módosítsa. Szolgáltató a módosított ÁSZF-et legalább annak hatálybalépését megelőző 15 (tizenöt) nappal a https://agilegettogether.hu weboldalon közzéteszi.

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó valamennyi jogviszony tekintetében – függetlenül a Megrendelő állampolgárságától vagy a szolgáltatás igénybevételének helyszínétől – a Szolgáltató székhelye szerinti jog, így különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm.rendelet irányadó.

A Szolgáltató által a szolgáltatásnyújtással összefüggésben végzett személyes adatkezelési tevékenységek tekintetében az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete (általános adatvédelmi rendelet), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény vonatkozó rendelkezései irányadók.

Felek a közöttük létrejött megbízási jogviszonyból fakadó vitás kérdéseket elsődlegesen tárgyalások útján, peres eljáráson kívül kívánják rendezni. Amennyiben a felek közötti tárgyalások nem vezetnek eredményre, vagy a vitarendezés előreláthatólag sikertelen, úgy a felek kikötik a Székesfehérvári Járásbíróság (8000 Székesfehérvár, Dózsa György út 1.), illetve a Székesfehérvári Törvényszék (8000 Székesfehérvár, Dózsa György út 1.) kizárólagos illetékességét. Abban az esetben ha a pertárgy értéke eléri vagy meghaladja a 5.000.000,- forint összeget, úgy a Felek alávetik magukat Budapesti Ügyvédi Kamara mellett működő eseti Választottbíróság eljárásának.

V.

SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE

Szolgáltató szavatosságot vállal arra, hogy a szolgáltatásnyújtással összefüggésben tudomására jutó személyes adatokat az irányadó adatvédelmi jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli.

Szolgáltató szavatol továbbá azért, hogy a jelen szerződés teljesítése során végzett adatkezelési tevékenysége mindenben megfelel az Európai Unió és a Tanács 2016/679 számú általános adatvédelmi rendeletének (a továbbiakban: GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek (a továbbiakban: Infotv.), a Szolgáltató így különösen, de nem kizárólagosan megfelelő jogalappal rendelkezik a személyes adatok kezeléséhez, az adatkezelési tevékenységet jogszerű cél elérése érdekében végzi, ezen cél eléréséhez feltétlenül szükséges ideig és adatkör vonatkozásában.

Szolgáltató felhívja az adatkezeléssel érintett természetes személyek figyelmét arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő jogaikat a Szolgáltatóval mint adatkezelővel szemben a Szolgáltató Adatkezelési tájékoztatójában részletezett módon gyakorolhatják.

A Szolgáltató által végzett adatkezelési tevékenységek részletszabályait a Szolgáltató által elkészített és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató tartalmazza, mely közvetlenül elérhető az alábbi linken: https://agilegettogether.hu

VI.

SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK MEGHATÁROZÁSA

Megrendelők a Szolgáltató által kínált konferencia szolgáltatást jogosultak igénybe venni.

Szolgáltató folyamatosan közzéteszi az általa nyújtott szolgáltatásra vonatkozó általános információkat a weboldalon.

Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a jelen ÁSZF-ben, illetve a https://agilegettogether.hu weboldalon további magyarázat nélkül megjelenítsen olyan angol nyelvű szakkifejezéseket, meghatározásokat, melyek használata nemzetközileg elfogadott a Szolgáltató által kínált szolgáltatásnyújtással összefüggésben.

Szolgáltató szavatol azért, hogy a szolgáltatást a lehető legmagasabb szakmai színvonalon, az irányadó sztenderdekkel összhangban nyújtja a Megrendelő részére. Szolgáltató rendelkezik mindazon szakmai felkészültséggel és technikai feltételekkel, melyek szükségesek a szolgáltatásnyújtás körében felmerülő valamennyi feladat teljesítéséhez.

VII.

EGYEDI JOGVISZONY LÉTREJÖTTE

Jelen fejezet részletezi, hogy a Felek között hogyan jön létre jogviszony.

A Szolgáltató és a Megrendelő között, a szolgáltatás igénybevételére irányuló egyedi megbízási jogviszony az https://agilegettogether.hu weboldalon keresztül, illetve egyedi megállapodás útján jöhet létre.

1) Szolgáltatás megrendelése weboldalon keresztül

Amennyiben a Megrendelő a https://agilegettogether.hu weboldalon keresztül regisztrál a Szolgáltató által kínált konferencia szolgáltatásra úgy a Felek között a szerződéses jogviszony a regisztráció elküldésével és az ÁSZF elfogadásával jön létre.

2) Szolgáltatás megrendelése egyedi megállapodással

A Felek között a szolgáltatásnyújtásra vonatkozó egyedi megbízási jogviszony akkor jön létre, amikor a Megrendelő és a Szolgáltató írásos egyedi megállapodást kötnek egymással.

Amennyiben a Felek a jelen ÁSZF rendelkezéseitől közös megegyezéssel el kívánnak térni, úgy azt az egyedi írásbeli megállapodásban kötelesek rögzíteni. Azon kérdések vonatkozásában, melyről a Felek az egyedi írásbeli megállapodásban kifejezetten nem rendelkeznek a jelen ÁSZF rendelkezései irányadók.

VIII.

SZOLGÁLTATÁSOK MEGRENDELÉSÉRE VONATKOZÓ RÉSZLETSZABÁLYOK

Jelen fejezet részletezi, a Felek között létrejött jogviszony alapján az egyes szolgáltatások megrendelésének folyamatát.

A szolgáltatásnyújtásra vonatkozóan kapcsolatfelvétel kezdeményezhető:
- a https://agilegettogether.hu weboldalon
- vagy közvetlen kapcsolatfelvétellel.

A weboldalon keresztül történő megkeresés esetén a Megrendelőnek a https://agilegettogether.com weboldalon a “Contact” menüpontra, vagy a "Become a sponsor" gombra kattintva felugró űrlapon meg kell adnia a kapcsolattartó adatait, (név, email-cím, telefonszám, a megkeresés tárgya), illetve le kell írnia az érdeklődés tárgyát. Megrendelő csak azt követően tudja elküldeni üzenetét, ha az erre szolgáló jelölőnégyzet kipipálásával nyilatkozott a jelen ÁSZF elfogadásáról valamint a Szolgáltató Adatkezelési Tájékoztatójának megismeréséről és tudomásul vételéről.

Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben a Megrendelő emailben érdeklődik, úgy Megrendelőt átirányítsa a https://agilegettogether.com weboldalra annak érdekében, hogy érdeklődését az online űrlap segítségével terjessze elő.

Az érdeklődés érkezhet közvetlen telefonos, és/vagy személyes megkeresés útján is. Szolgáltató az érdeklődésre írásban válaszol a Megrendelő által megadott kapcsolattartó email-címére.

Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben megítélése szerint az érdeklődésben megadott szempontok nem elégségesek a válasz megfogalmazásához, úgy közvetlenül felvegye a kapcsolatot a Megrendelő kapcsolattartójával a megadott elérhetőségek valamelyikén.

1) Szolgáltatások megrendelése a weboldalon keresztül

A) Regisztráció folyamata

Megrendelőt a https://agilegettogether.hu webcímen található weboldalon az "Add to Cart" majd a “Checkout & Pay” gomb megnyomásával átirányítjuk a https://agilegettogether.ticketninja.io weboldalon kialakított online regisztrációs felületre, amelyen a Szolgáltató által meghatározott személyes, illetve kapcsolattartási adatainak megadásával regisztrálhat a Szolgáltató által szervezett konferenciára.

Megrendelő a www.agilegettogether.hu weboldalon, a „Buy your ticket” menüpont alatt érheti el a Szolgáltató által kínált szolgáltatások leírását. Ugyanitt érhetőek el az egyes szolgáltatástípusokhoz kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó kiegészítő információk, illetve amennyiben releváns, a “Become a sponsor” gombra kattintva érhetőek el a szponzori csomagokra vonatkozó információk. A szponzori csomagokra vonatkozó szolgáltatások tekintetében Megrendelő és Szolgáltató az egyedi írásbeli megállapodásban rögzítik, hogy Megrendelő mely szponzori csomag szolgáltatásait kívánja igénybe venni.

A regisztrációs felületen a Megrendelő az érvényes regisztrációhoz bizonyos adatokat köteles megadni, melyek eltérők lehetnek attól függően, hogy a szolgáltatási díj megfizetésére a regisztrációt elküldő magánszemély vagy egy szervezet vállal kötelezettséget.

Amennyiben a magánszemély Megrendelő maga viseli az általa igénybe vett szolgáltatás díját, úgy Szolgáltató az alábbi adatokat kéri megadni:

• résztvevő vezetékneve és keresztneve
• résztvevő e-mail címe és telefonszáma
• a résztvevőt foglalkoztató cég neve, és a résztvevő ott betöltött pozíciója
• számlázási adatok (ország, irányítószám, város, cím, adóazonosító jel)

Abban az esetben, ha a résztvevő helyett egy másik szervezet viseli a szolgáltatáshoz kapcsolódó díjakat, úgy az alábbi adatok megadása szükséges a regisztráció elküldéséhez:

• a szolgáltatási díj megfizetését vállaló cég / szervezet neve
• a cég / szervezet kapcsolattartójának vezetékneve és keresztneve, e-mail címe és telefonszáma
• a résztvevők száma, vezetékneve és keresztneve, e-mail címe, telefonszáma
• számlázási adatok (ország, irányítószám, város, cím, adószám)

Amennyiben a Megrendelő erre igényt tart, úgy kérheti – egy erre a célra kialakított jelölőnégyzet kipipálásával –, hogy a Szolgáltató értesítse e-mailben a további szolgáltatásokról.

Azt követően, hogy a Megrendelő a regisztrációs űrlapon valamennyi kért adatot kitöltötte, és a jelölőnégyzetek kipipálásával nyilatkozott arról, hogy a Szolgáltató ÁSZF-jének rendelkezéseit, ideértve különösen az ÁSZF XI. fejezetében részletezett lemondási feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el, illetve arról is, hogy a Szolgáltató Adatkezelési tájékoztatóját megismerte és az abban foglaltakat tudomásul vette, az űrlap alján található „Complete and pay” gombra kattintva a regisztráció a weboldalon keresztül benyújtásra kerül.

A regisztráció elküldését követően a Szolgáltató rendszere egy automatikus rendszerüzenetet küld a Megrendelő részére, mely a regisztráció Szolgáltatóhoz történő beérkezésének és tartalmának igazolására szolgál és egyben jelenti a regisztráció Szolgáltató általi elfogadását.

Megrendelő a „Complete and pay” gomb megnyomásával tudomásul veszi és elfogadja, hogy a kiválasztott szolgáltatás igénybevételére vonatkozóan fizetési kötelezettsége keletkezik, kivéve azt az esetkört, ha a Megrendelő a szolgáltatásnyújtást megelőzően, olyan időben áll el a szolgáltatás megrendeléstől, illetve mondja le az eseményen/képzésen való részvételi szándékát, amikor a XI. fejezet rendelkezései értelmében lemondási díjat még nem köteles fizetni.

Szolgáltató felhívja a Megrendelő figyelmét, hogy mindaddig, amíg az űrlapon csillaggal megjelölt adatok megadására nem kerül sor, illetve a Megrendelő nem teszi meg a kötelező nyilatkozatokat, a regisztráció elküldését a rendszer nem engedélyezi. Szolgáltató felhívja a Megrendelő figyelmét, hogy amennyiben a regisztráció elküldését követően válik nyilvánvalóvá, hogy a Megrendelő a regisztráció során valótlan adatokat adott meg, úgy a Szolgáltató jogosult az erről való tudomásszerzést követően a regisztráció érvénytelenítésére.

Szolgáltató felhívja továbbá a Megrendelő figyelmét, hogy elsődlegesen az https://agilegettogether.ticketninja.io weboldalon keresztül, elektronikus úton leadott regisztrációkat fogadja el.

B) Regisztráció visszaigazolása

Szolgáltató a Megrendelő által a weboldalon keresztül elküldött regisztráció elfogadását írásban visszaigazolja, a Megrendelő által a regisztráció során megadott e-mail címre küldött üzenetben.

Szolgáltató felhívja a Megrendelő figyelmét, hogy kizárólag a regisztráció visszaigazolását és a szolgáltatási díj kifizetését követően jogosult a Megrendelő arra, hogy a szolgáltatás nyújtását követelje a Szolgáltatótól.

Szolgáltató felhívja a Megrendelő figyelmét, hogy a Megrendelő által elküldött regisztráció, illetve a Szolgáltató által küldött visszaigazolás akkor tekinthető megérkezettnek a másik félhez, ha az hozzáférhetővé válik a címzett fél számára.

Szolgáltatót nem terheli semmilyen felelősség abban az esetben, amennyiben a regisztráció visszaigazolását tartalmazó elektronikus üzenet azért nem érkezik meg a Megrendelőhöz, mert a Megrendelő által megadott e-mail cím nem megfelelő, vagy az üzenet nem kézbesíthető a Megrendelő által használt levelezőrendszer tárhelyének telítettsége miatt.

A Megrendelő által megrendelt szolgáltatás nyújtására, valamint a szolgáltatás megrendelésének időpontjában irányadó szolgáltatási díj összegére a Szolgáltató garanciát vállal. A garanciavállalás nem terjed ki azokra az esetekre, amikor a Szolgáltatónak a regisztráció elfogadásakor előre nem látható okból módosítania kell az esemény eredeti időpontját vagy azt törölnie kell – új időpont egyidejű felajánlása mellett – ha ez az előre nem látott ok a Szolgáltató oldalán merült fel.

2) Szolgáltatások megrendelésének további esetei

Olyan egyedi írásbeli megállapodással rendelkező Megrendelők esetén, akik a fenti megállapodás rendelkezései alapján az egyes szolgáltatások megrendelésekor nem a Szolgáltató online felületeit használják, a megrendelés leadása úgy történik, hogy a Megrendelők a szolgáltatás igénybevételére irányuló igényüket a Szolgáltatóval kötött egyedi megállapodásban rögzítik.

IX.

SZOLGÁLTATÁSI DÍJAK, MEGFIZETÉSÜK

A Megrendelő az egyes szolgáltatásoknak a jelen ÁSZF-ben meghatározott módokon történő megrendelésével tudomásul veszi és elfogadja, hogy fizetési kötelezettsége keletkezik a szolgáltatási díjat illetően.

Szolgáltató az általa nyújtott szolgáltatások mindenkor aktuális díjait a https://agilegettogether.hu weboldalon teszi közzé.

Amennyiben a szolgáltatásnyújtás helyszíne a Szolgáltató székhelye szerinti ország, úgy a Szolgáltató a szolgáltatási díjat forintban és euróban is meghatározza. Határon átnyúló szolgáltatás esetében a szolgáltatási díj meghatározása kizárólag euróban történik.

Abban az esetben, ha a Megrendelő a szolgáltatás díját a megadott pénznemtől eltérő pénznemben egyenlíti ki a Szolgáltató részére, úgy a Szolgáltató a díjat az https://agilegettogether.hu weboldalon közzétett, a Szolgáltató által egyedileg meghatározott forint / euró árfolyam alapulvételével számolja el, mely árfolyam annak a Szolgáltató általi kihirdetésétől számított 6 (hat) hónapig érvényes. Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a https://sprintconsulting.com weboldalon közzétett átváltási árfolyamot a fenti 6 (hat) hónapos időtartamon belül is módosítsa abban az esetben, ha az MNB által meghatározott forint / euró árfolyam az https://agilegettogether.hu weboldalon kihirdetett árfolyamtól legalább + / – 1%-kal eltér.

Szolgáltató által meghatározott szolgáltatási díjak az ÁFA összegét nem tartalmazzák. Szolgáltató a Megrendelő által igénybe vett szolgáltatás típusától, illetve az esemény megrendezésének helyszínétől függően eltérő mértékű ÁFA-t számít fel.

Az https://agilegettogether.ticketninja.io weboldalon keresztül leadott online regisztráció esetén Megrendelő köteles a szolgáltatási díj összegét a regisztráció elküldésével egyidejűleg online bankkártyás fizetéssel kiegyenlíteni. Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a szolgáltatási díj online bankkártyás fizetés útján történő kiegyenlítésének feltételeként meghatározza azt, hogy a szolgáltatásnyújtásra mely országban kerül sor. Online bankkártyás fizetés esetén a Megrendelőnek a regisztrációs felületen adatai kitöltését követően a Megrendelő átirányításra kerül a kártyás fizetést biztosító választott szolgáltató biztonságos fizetési felületére, ahol bankkártya adatainak megadásával kiegyenlítheti a szolgáltatás díját.

Szolgáltató felhívja a Megrendelő figyelmét arra, hogy főszabály szerint a szolgáltatásra történő regisztráció csak akkor tekinthető érvényesnek, és abban az esetben jogosítja fel a Megrendelőt az eseményen való részvételre, ha a szolgáltatási díj összegét a Megrendelő a regisztráció leadásával egyidejűleg, vagy egyéb esetben a díjbekérőben megjelölt fizetési határidőig, de legkésőbb 30 nappal az esemény időpontját megelőző napig kiegyenlíti.

Szolgáltató kifejezetten felhívja a Megrendelő figyelmét arra, hogy amennyiben a konferencia szolgáltatások díjának összegét legkésőbb az esemény időpontját megelőző napon nem írják maradéktalanul jóvá a Szolgáltató bankszámláján, úgy a Megrendelő, illetve a Megrendelőhöz tartozó résztvevő nem jogosult részt venni a kiválasztott eseményen.

A Szolgáltató a megfizetett szolgáltatási díj összegének Megrendelő általi kiegyenlítését követő 1 (egy) munkanapon belül számlát állít ki a Megrendelő által a regisztráció során megadott számlázási adatokkal – mely további pénzügyi rendezést nem igényel –, és azt postán és / vagy e-mailben eljuttatja a Megrendelőnek.

Szolgáltató a szolgáltatási díjról szóló számlát – egyedi döntése alapján – vagy a szolgáltatásnyújtás megkezdése előtt, vagy annak befejezését követően állítja ki.

Szolgáltató felhívja a Megrendelő figyelmét, hogy amennyiben a díjfizetésre a számlában megjelölt határidőn belül nem kerül sor, úgy a Megrendelő köteles megfizetni a Szolgáltató részére a késedelmesen megfizetett megbízási díj után felszámított késedelmi kamat összegét, melynek mértéke a késedelembe esés időpontjában irányadó jegybanki alapkamat nyolc százalékponttal növelt értéke.

Megrendelő tudomásul veszi és elfogadja, hogy amennyiben a Szolgáltató szerződésszerűen teljesíti a jelen szerződésből fakadó kötelezettségét, azaz a konferencia szolgáltatásnyújtásra sor került, úgy ezen időpontot követően a Megrendelő nem jogosult a megfizetett szolgáltatási díjat semmilyen jogcímen visszakövetelni.

Szolgáltató kifejezetten fenntartja magának a jogot arra, hogy bizonyos típusú szolgáltatások, illetve a Szolgáltató által meghatározott résztvevői létszám esetén mindaddig ne tegye meg a szolgáltatásnyújtás előkészítésével kapcsolatos intézkedéseket, ameddig a szolgáltatási díj összege valamennyi résztvevő vonatkozásában maradéktalanul megfizetésre nem került a Megrendelő részéről. Szolgáltató felhívja a Megrendelő figyelmét arra, hogy a fenti rendelkezés nem zárja ki azt, hogy a Szolgáltató a Megrendelőtől a lemondási feltételek szerinti lemondási díj megfizetését követelje, ha az arra szolgáló körülmény bekövetkezik.

X.

LEMONDÁSI FELTÉTELEK

Szolgáltató által szervezett konferencián való részvétel minden esetben önkéntes, azaz a Megrendelő bármikor jogosult elküldött regisztrációját lemondani, vagy azt módosítani a jelen fejezetben foglalt feltételekkel.

Attól függően, hogy a Megrendelő milyen típusú szolgáltatást vesz igénybe, eltérően alakulnak a Szolgáltató által alkalmazott lemondási feltételek.

Konferenciára történő regisztráció esetén az alábbi lemondási feltételek érvényesülnek

Megrendelő abban az esetben jogosult díjmentesen lemondani, illetve módosítani regisztrációját, ha erről a Szolgáltatót írásban, legalább a kiválasztott esemény kezdő időpontját megelőző 31 (harmincegy) nappal értesíti.

Szolgáltató a regisztráció Megrendelő általi lemondása, illetve módosítása esetén – a lemondás vagy módosítás időpontjától függően – jogosult lemondási díjat felszámítani a Megrendelővel szemben. A lemondási díj az esemény kezdő időpontját megelőző 30 (harminc) napon belül közölt lemondás vagy módosítás esetén a szolgáltatási díj 100%-a.

Szponzorok számára nyújtott szolgáltatások esetén Megrendelés lemondására érvényesülő szabályok

Megrendelő abban az esetben jogosult díjmentesen lemondani, illetve módosítani egyedi megállapodását, ha erről a Szolgáltatót írásban, legalább a kiválasztott esemény kezdő időpontját megelőző 31 (harmincegy) nappal értesíti.

Szolgáltató az egyedi megállapodás Megrendelő általi lemondása, illetve módosítása esetén – a lemondás vagy módosítás időpontjától függően – jogosult lemondási díjat felszámítani a Megrendelővel szemben. A lemondási díj az esemény kezdő időpontját megelőző 30 (harminc) napon belül közölt lemondás vagy módosítás esetén a szolgáltatási díj 100%-a.

A lemondási díjon felül a Szolgáltató jogosult a Megrendelővel szemben felszámítani mindazon költségeket is, melyek a lemondás / módosítás időpontjában már kiegyenlítésre kerültek vagy fizetési kötelezettséget jelentenek Szolgáltató számára (pl. repülőjegy, szállás foglalási díja, konferencia helyszín díja, catering szolgáltatások díja stb.) a Szolgáltató által a szolgáltatásnyújtáshoz szükséges előkészületek megtétele során.

Megrendelő a regisztráció leadásával illetve az egyedi megállapodás aláírásával tudomásul veszi és elfogadja, hogy amennyiben a Megrendelő vagy a hozzá tartozó résztvevő nem jelenik meg az eseményen, úgy a szolgáltatási díj teljes összegét köteles megfizetni a Szolgáltatónak, és a Megrendelő nem jogosult az előzetesen kiegyenlített szolgáltatási díj összegének visszatérítését követelni a Szolgáltatótól.

Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a meghirdetett esemény időpontját módosítsa, vagy az eseményt törölje azzal, hogy ebben az esetben írásban értesíti a regisztrált Megrendelőt az esemény megtartásának új időpontjáról. Szolgáltató jogosult az eseményt az eredetileg megadotthoz képest egy későbbi időpontra halasztani akkor, ha a résztvevői létszám nem éri el a Szolgáltató által előzetesen meghatározott minimum létszámot.

XI.

EGYES SZOLGÁLTATÁSNYÚJTÁSSAL KAPCSOLATOS TOVÁBBI FELTÉTELEK

A) Valamennyi típusú szolgáltatásra vonatkozó további feltételek

Szolgáltató a szolgáltatást angol nyelven nyújtja a Megrendelő részére.

Amennyiben a Megrendelő jogi személy vagy jogi személyiség nélküli egyéb szervezet, úgy a szolgáltatásnyújtás befejezését követően a Szolgáltató jogosult a Megrendelőt – saját cégnevének, logójának, egyéb megjelölésének segítségével – a Szolgáltató referenciái között offline és online anyagaiban, felületein, illetve az együttműködés tényére hivatkozni marketing tevékenysége során anélkül, hogy ezért a Megrendelő a Szolgáltatóval szemben külön díj felszámítására jogosulttá válna.

A Szolgáltató által megszervezett konferencia nyilvános eseményként kerül megtartásra, így azon több különböző szervezethez tartozó résztvevő egyidejűleg jelen lehet.

B) Online szolgáltatások igénybevételének feltételei

Szolgáltató egyes általa kínált szolgáltatások vonatkozásában biztosítja a Megrendelők számára azok online módon történő igénybevételének lehetőségét.

Szolgáltató tájékoztatja a Megrendelőket, hogy az egyes szolgáltatások online módon történő igénybevételére a jelen XI. B) pontban szereplő speciális feltételektől eltekintve ugyanazon előírások érvényesek, melyeket a Szolgáltató az offline (azaz helyszínen nyújtott) szolgáltatásai vonatkozásában a jelen ÁSZF-ben meghatározott.

Szolgáltató felhívja a Megrendelők figyelmét arra, hogy az online szolgáltatások igénybevételének előfeltétele a Szolgáltató által meghatározott technikai minimumfeltételeknek való megfelelés.

Szolgáltató az online szolgáltatásnyújtással összefüggésben meghatározott technikai minimumfeltételeket tartalmazó tájékoztatóját a https://agilegettogether.hu. weboldalon teszi közzé.

Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy az általa meghatározott technikai minimumfeltételeket egyoldalúan módosítsa azzal, hogy az aktuális követelményrendszert folyamatosan közzéteszi a fent megjelölt weboldalán.

Szolgáltató kifejezetten felhívja a Megrendelők figyelmét arra, hogy az online szolgáltatások igénybevételéhez szükséges mindenkori technikai minimumfeltételekről történő előzetes tájékozódás, valamint a feltételek biztosítása minden esetben a Megrendelő feladata, így az előzetes tájékozódás elmulasztásából vagy a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges technikai minimumfeltételek teljesítésének hiányából eredő bármilyen hátrányos jogkövetkezményért a Szolgáltató a felelősségét kizárja.

Szolgáltató megteszi a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy az online szolgáltatásnyújtás körében olyan programokat, illetve platformokat válasszon, melyek erre a célra alkalmasak és technikai szempontból is megfelelőek. Szolgáltató kifejezetten felhívja a Megrendelők figyelmét, hogy az online szolgáltatásnyújtás technikai feltételeinek – ideértve különösen a szolgáltatásnyújtásra használt platformokat, programokat – biztosítása körében maga is harmadik fél szolgáltató szolgáltatását veszi igénybe, így a Szolgáltató nem vállal felelősséget e szolgáltatások esetleges működésbeli zavara, átmeneti elérhetetlensége vagy más hibája miatt.

Szolgáltató kizárja a felelősségét minden olyan, a szolgáltatásnyújtás körében a Megrendelő, illetve a Megrendelő szervezetéhez tartozó résztvevők oldalán felmerülő hiba, vagy az online szolgáltatás igénybevételét befolyásoló körülmény miatt, melyek a Megrendelő oldalán felmerülő okokra vezethetők vissza – ideértve különösen, de nem kizárólag a Megrendelők vagy a résztvevők által a szolgáltatás igénybevétele során használt hardvereket (pl. számítógép, kamera), szoftvereket, vagy a használt internetkapcsolatot.

Szolgáltató az online szolgáltatásokat az általa meghatározott elektronikus platform használatával biztosítja a Megrendelők részére. Szolgáltató a szolgáltatás igénybevételére szolgáló elektronikus platform felületére történő belépésre jogosító linket – illetve amennyiben szükséges, úgy a felhasználói fiók létrehozásához, illetve a belépéshez szükséges adatokat, információkat – az online szolgáltatásra regisztráló Megrendelő, illetve a Megrendelő szervezetéhez tartozó résztvevők részére legkésőbb a szolgáltatásnyújtás megkezdését megelőző 24 órán belül elküldi a szolgáltatás megrendelése során megadott e-mail cím(ek)re.

Az egyes szolgáltatásokat igénybe vevő személyek az e-mailben közölt link birtokában a Szolgáltató által előzetesen meghatározott elektronikus platformon a szolgáltatásnyújtás ideje alatt időbeli korlátozás nélkül becsatlakozhatnak az online szolgáltatásnyújtási folyamatba, illetve abból önkéntesen ki is léphetnek.

Szolgáltató kifejezetten felhívja a Megrendelők figyelmét egyrészről arra, hogy a szolgáltatási díj megfizetésére vonatkozó kötelezettségüket nem befolyásolja, hogy a szolgáltatásnyújtási folyamatba nem csatlakoznak be, vagy nem annak teljes időtartama alatt vannak jelen online; a Megrendelők részére a Szolgáltató ilyen esetben is jogosult a szolgáltatási díj teljes összegét felszámítani és kiszámlázni.

Szolgáltató felhívja a Megrendelők figyelmét, hogy azon szolgáltatások esetében, melyek igénybevételéhez a szolgáltatási díjak előzetes megfizetése szükséges a IX. fejezet rendelkezései alapján, a Megrendelő részére csak azt követően kerül megküldésre az online szolgáltatás elérését lehetővé tevő link, ha a Megrendelő által fizetett szolgáltatási díjat a szolgáltatásnyújtás Szolgáltató által közölt időpontját megelőző 2 munkanappal a Szolgáltató bankszámláján jóváírják.

Szolgáltató kifejezetten felhívja a Megrendelők figyelmét, hogy az online szolgáltatások megtartására kizárólag a Szolgáltató által közölt időpontban kerül sor (ún. real-time vagy valós idejű szolgáltatásnyújtás). Erre tekintettel amennyiben a Megrendelő vagy a Megrendelő szervezetéhez tartozó résztvevők bármilyen, nekik felróható okból a megadott időpontban nem veszik igénybe az online szolgáltatást, vagy amelyet megrendeltek, úgy a szolgáltatási díj visszatérítésére nem jogosultak, a szolgáltatási díj megfizetésének elengedését sem igényelhetik, továbbá a Szolgáltatóval szemben semmilyen kártérítési vagy kártalanítási igényt nem érvényesíthetnek.

Szolgáltató felhívja továbbá a Megrendelők figyelmét arra, hogy a X. fejezetben részletezett lemondási feltételek az online szolgáltatások esetében is változatlanul irányadók.

XII.

FOGYASZTÓKRA VONATKOZÓ SPECIÁLIS RENDELKEZÉSEK

Amennyiben a szolgáltatás igénybevevője fogyasztónak minősül, úgy a jelen pont rendelkezéseit is alkalmazni kell a felek között létrejött jogviszonyra.

Szolgáltató – megfelelő, hatékony és hozzáférhető technikai eszközök segítségével – garantálja, hogy a https://agilegettogether.ticketninja.io weboldalon elérhető, regisztrációra szolgáló online felületen a Megrendelő az esetleges adatbeviteli hibákat minden esetben azonosítani és javítani tudja a regisztráció leadása előtt.

Tekintettel arra a körülményre, hogy a Szolgáltató biztosítja a Megrendelő részére a regisztrációs űrlap benyújtását megelőzően annak ellenőrzését, illetve az esetleges adatbeviteli hibák kijavítását, a Szolgáltató nem felel azon károkért sem, melyek a Megrendelőnek felróható hibás adatbevitelből származnak.

A fogyasztónak minősülő Megrendelőt a szolgáltatás vonatkozásában indokolás nélküli elállási jog illeti meg, mely jog a megbízási szerződés megkötésének napjától számított 14 napig gyakorolható. Szolgáltató felhívja a Megrendelő figyelmét arra, hogy felmondási jogát elveszíti a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Szolgáltató a teljesítést a Megrendelő kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, melyet a Megrendelő az ÁSZF elfogadásával kifejezetten tudomásul vesz és elfogad.

Megrendelő köteles megtéríteni a Szolgáltató ésszerű költségeit, ha az indokolás nélküli felmondási jogát a teljesítés megkezdését követően gyakorolja.

Amennyiben a Megrendelő a teljesítés Szolgáltató általi megkezdését követően, de az indokolás nélküli elállási jog gyakorlására a jogszabály által előírt 14 napon belül mondja fel a szerződést, úgy ebben az esetben köteles a Szolgáltatónak a felmondás közléséig teljesített szolgáltatással arányos díjat megfizetni. Megrendelő által arányosan fizetendő összeget a szerződésben megállapított ellenszolgáltatás adóval növelt teljes összege alapján kell megállapítani.

Ha a Megrendelő bizonyítja, hogy az így megállapított teljes összeg túlzottan magas, az arányos összeget a szerződés megszűnésének időpontjáig teljesített szolgáltatások piaci értéke alapján kell kiszámítani. Szolgáltató a piaci érték megállapításánál az azonos tevékenységet végző vállalkozások azonos szolgáltatásának a szerződés megkötésének időpontja szerinti ellenértékét veszi figyelembe.

Szolgáltató kifejezetten felhívja a Megrendelő figyelmét arra, hogy a felmondási jog fentiek szerinti gyakorlása szempontjából a teljesítés megkezdésének kell tekinteni azt, ha a Szolgáltató a szolgáltatásnyújtást a Megrendelő részére visszaigazolta, tekintet nélkül arra a körülményre, hogy a szolgáltatásnyújtásra a visszaigazolásban meghatározott, későbbi időpontban kerül sor.

Megrendelő a felmondási jogát a jogszabály által meghatározott 14 napos határidőn belül, egyértelmű, címzett és írásba foglalt nyilatkozata útján gyakorolhatja. Megrendelő a felmondás megtételéhez használhatja az ÁSZF mellékletét képező felmondási nyilatkozat-mintát is.

Indokolás nélküli felmondási jogát a Megrendelő határidőben gyakorolja, ha nyilatkozatát az erre irányadó 14 napos határidő lejárta előtt elküldi a Szolgáltató részére.

A Megrendelőt megillető elállási és felmondási jog gyakorlására vonatkozó szabályokat a jelen ÁSZF mellékletét képező mintatájékoztató tartalmazza.

Amennyiben a Megrendelőnek bármilyen panasza merülne fel az általa igénybe vett szolgáltatással összefüggésben, a Megrendelő jogosult panasszal élni a Szolgáltatónál. Szolgáltató felhívja a Megrendelő figyelmét, hogy az egyes szolgáltatásnyújtással összefüggésben felmerült panaszokat a szolgáltatásnyújtásra vonatkozó kötelezettségének teljesítését követő 15 (tizenöt) napon belül fogad el.

Megrendelő a panaszát postai vagy elektronikus úton juttathatja el a Szolgáltató részére az alábbi elérhetőségekre küldött írásbeli nyilatkozatával:

- Sprint Consulting Kft., 1082 Budapest, Corvin sétány 2A;
- info@sprintconsulting.com.

Az írásbeli panasz beérkezését követően az abban foglaltakat Szolgáltató a kézhezvételtől számított 30 (harminc) napon belül kivizsgálja, és tájékoztatja Megrendelőt a vizsgálat eredményéről, valamint arról, hogy a panasz esetleges elutasítása esetén milyen jogorvoslati lehetőségek állnak a Megrendelő rendelkezésére.

A Megrendelő panaszának elutasítása esetén jogosult a Megrendelő lakó-, illetve tartózkodási helye vagy a Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testülethez fordulni. Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testületnek a Budapesti Békéltető Testület minősül, amelynek elérhetőségei:

Budapesti Békéltető Testület

székhely: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

weboldal: https://www.fogyasztovedelem.kormany.hu/#/bekelteto_testuletek

e-mail cím: bekelteto [dot] testulet [at] bkik [dot] hu

telefonszám: 06 (1) 488 21 31

fax: 06 (1) 488 21 86

A Megrendelő a lakóhelye, vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési-, és e-mail címét itt érheti el.

Az Európai Unió által biztosított online vitarendezési platform valamennyi, az Unióban tartózkodási hellyel rendelkező fogyasztó és az Unióban letelepedett kereskedő közötti, online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekből eredő kötelezettségekkel kapcsolatban felmerülő jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése érdekében nyújt alternatív vitarendezési fórumot. Az Európai Online Vitarendezési Platform ide kattintva érhető el.

XIII.

VEGYES RENDELKEZÉSEK

Szerződő felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződésből fakadó kötelezettségeik teljesítése során az irányadó jogszabályi rendelkezéseket betartva, a jóhiszeműség és tisztesség követelményének megfelelően járnak el, és egymással kölcsönösen együttműködnek.

Szolgáltató a jelen ÁSZF által meghatározott rendelkezéseket, illetőleg a https://agilegettogether.hu weboldalon közzétett információkat magára nézve kötelezőnek tekinti, és azok teljesítése érdekében minden esetben úgy jár el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható.

A Felek között a jelen ÁSZF elfogadásával létrejövő jogviszonyból eredő jogaik és kötelezettségeik gyakorlása során a másik fél jogos érdekét, jó üzleti hírnevét figyelembe véve kötelesek eljárni.

Szolgáltató felhívja a Megrendelő figyelmét arra, hogy abban az esetben, ha a Szolgáltató valamely, a jelen ÁSZF-ben rögzített jogát nem gyakorolja, úgy a joggyakorlás elmaradása nem minősül a Szolgáltató részéről az adott jogról való lemondásnak.

Szolgáltató azon károkért, melyek a https://agilegettogether.hu weboldal, illetve a regisztrációs leadására szolgáló elektronikus felület működésében felmerülő hiba vagy hiányosság miatt következnek be, a felelősségét kizárja.

Amennyiben akár a Szolgáltató, akár a nem természetes személy Megrendelő jogerősen csőd- vagy felszámolási eljárás alá kerül, úgy a másik fél jogosult egyedi írásbeli megállapodást, illetve a jelen ÁSZF rendelkezésein alapuló keretszerződést azonnali hatállyal felmondani, azaz a Megrendelő jogosult a további szolgáltatásnyújtást visszautasítani, míg a Szolgáltató jogosult a további szolgáltatásnyújtást megtagadni. Azon szolgáltatások vonatkozásában, melyek teljesítését a Szolgáltató a felmondás pillanatában már megkezdte, a Felek kötelesek egymással elszámolni.

Szolgáltató és Megrendelő a szerződés teljesítése során, illetve a szolgáltatásnyújtással összefüggésben felmerülő valamennyi kérdés vonatkozásában a kapcsolatot egymással írásban, elektronikus levél (e-mail) útján tartják. Szolgáltató köteles valamennyi értesítést, tájékoztatást, jognyilatkozatot a Megrendelő regisztráció során, illetve szolgáltatás megrendelésekor megadott e-mail címére küldeni. Szolgáltató a Megrendelőtől érkező valamennyi küldeményt a info@sprintconsulting.com e-mail címen fogad.

Amennyiben a Megrendelő regisztrációkor, illetve szolgáltatás megrendelésekor megadott e-mail címében változás következik be, úgy erről köteles haladéktalanul tájékoztatni a Szolgáltatót. Ezen tájékoztatási kötelezettség elmulasztásából eredő hátrányos jogkövetkezményekért a Szolgáltató semmifajta felelősséggel nem tartozik.

Jelen ÁSZF 2022. március 7. napjától hatályos, kihirdetésére 2022. március 7. napján került sor.

HIRDETMÉNY

A Sprint Consulting Kft. (Szolgáltató) által kínált szolgáltatásokkal összefüggésben a Szolgáltató által alkalmazott forint / euró árfolyam meghatározásáról, valamint az online szolgáltatások igénybevételének minimális technikai feltételeiről

Szolgáltató által alkalmazott forint / euró árfolyam

A Szolgáltató által közzétett Általános Szerződési Feltételek IX. fejezetében írtakkal összhangban, abban az esetben, ha a Megrendelő a szolgáltatás díját a megadott pénznemtől eltérő pénznemben egyenlíti ki a Szolgáltató részére, úgy a Szolgáltató a díjat az alábbi egyedileg meghatározott forint/euró árfolyam alapulvételével számolja el: 1 EUR = 410 HUF.

A jelen hirdetményben szereplő árfolyam a kihirdetéstől számított 6 hónapig érvényes azzal, hogy a Szolgáltató a fenti időtartamon belül is módosíthatja az árfolyamot abban az esetben, ha az MNB által meghatározott forint/euró árfolyam a Szolgáltató által kihirdetett árfolyamtól legalább + / – 1%-kal eltér.

Az online szolgáltatások minimális technikai feltételei

Stabil internetkapcsolattal, webkamerával, hangkimenettel és mikrofonnal rendelkező asztali számítógép vagy laptop.

A jelen hirdetmény annak a Szolgáltató általi visszavonásáig, illetve módosításáig érvényes.

Elállási / Felmondási mintatájékoztató fogyasztónak minősülő megrendelők részére

Elállási / Felmondási nyilatkozatminta